StSebastiaan   vlag  
       
 
Home
 
Geschiedenis
 
Leden
 
Overheid
 
Clubhuis
 
Schieten
 
Vendelen
 
Tanboeren
 
Jeugd
 
Jaarprogramma
 
 
 
Contact
 
 


Inhoud

Het vaandel
De vendeliers
Het vendelgebed
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het vaandel van de guld ...


vaandel

Het vaandel waarop de schutspatroon is afgebeeld,
wordt gedragen door de vaandrig

De vaandrig is een der belangrijkste personen in een gildeoverheid. Hij draagt en zwaait het vaandel, het min of meer heilig en gewijd symbool van de eenheid van gildebroeders en -zusters die zich erachter scharen. Hij zwaait het vaandel tijdens optochten, hij zwaait over de koning en over overheden buiten het gilde, over nieuwe en overleden gildebroeders, en hij neigt het vaandel voor het koninklijke en wereldlijke gezag.

 

De vendeliers

vendelier

Het vendelen is in feite het brengen van een groet. Deze groet mag alleen worden gebracht aan geestelijke en wereld-lijke autoriteiten en aan de eigen koning en hoofdman.
Wanneer de vendelgroet wordt gebracht voor andere dan hiervoor genoemd persoon, stelt diegene voor die vendelgroet gebracht wordt zich op naast de gildenkoning of de hoofdman. Omdat de groet aan hem gebracht wordt en de eer ervan afstraalt op de andere aanwezigen.

Het zwaaien van het vendel van rechts naar links van het hoofd en naar de voeten vereist een grote behendigheid en kracht. Het is een van de mooiste zo niet de mooiste uiting van het gildenwezen.

De oorsprong van het vendelen kan gezien worden als een overblijfsel van de Spaanse over-heersing. In het katholieke Spanje heeft elke vlek of dorp zijn alferi (vendelier) die bij processies of optochten op hoeken van de straten en op pleinen zijn vendel zwaait.

Bij wedstrijden komt het er in de eerste plaats op aan gelijkmatig te zwaaien volgens een vast schema. De jury's hebben bij de beoordeling geen gemakkelijke taak. Zij bezien in de regel de groep of de persoon van één zijde, en zelden gaat een van hen het optreden eens van een andere kant bekijken, waardoor men eventuele fouten beter kan constateren. Wanneer een vendelier acrobatiek draait is hij niet gebonden aan een schema, hij vendelt naar eigen goeddunken. Vaak is het fantastisch wat deze mannen presteren. Men ziet ongelofelijke staaltjes van wat er met een vaandel kan gebeuren.

Het beste is de acrobatiek te vergelijken met de verdediging van het vaandel in vroeger tijden tijdens de oorlogsvoering. Als de vaandrig viel, stond direct een ander op zijn plaats, want het vaandel verloren, alles verloren. Zo beeld de vendelier zijn strijd voor het vaandel uit tot de dood. Hij zal bij de beëindiging van een demonstratie meestal liggend op de grond, zijn vaandel oprollen.

De indeling bij wedstrijden is in drie klas-sen A, B, C. Men begint in de C klasse. Wanneer men een bepaald aantal keren een eerste prijs heeft behaald, promoveert men naar de B klasse. Evenzo is er in deze klasse promotie mogelijk naar de A klasse. Tegenwoordig behoeft men niet meer de eerste prijs te behalen om te promoveren, maar zijn het behalen van een vastgesteld aantal punten voldoende

..

Het gilde telt momenteel 6 senior- en 2 junior-vendeliers.
Met regelmaat behalen deze diverse prijzen tijdens gildedagen en toernooien.

Vendelgebed

Dit wordt bij bijzondere gelegenheden, zoals de opening van gildefeesten voorgelezen en gevendeld. Het vendelspel vindt een mogelijke oorsprong bij de militaire vaandrig. Met acrobatische behendigheid verzinnebeeldde hij kracht en onvermoeidheid en gaf daardoor zijn legercorps het vertrouwen dat het vaandel niet ten onder zou gaan. Daarom zwaaide hij het vaandel niet alleen in de hand, maar ook over zijn rug, met schouders en kin, om zijn middel, onderdoor en overheen, met een arm, op een been in de holte van een knie, hurkend, kromstaand en liggend. Hij gooide het omhoog en ving het weer op.

Datzelfde doen nu de gildevendeliers; hun spel wordt het 'vendelgebed' genoemd. Het balanceren en figureren met een zwaaiend vendel is een grote kunst. De nodige vaardigheid wordt door regelmatig oefenen op peil gehouden.

 

 • Openingszwaai

1e ronde: De mens heeft aanmoediging nodig.

 • Ronddraaien boven het hoofd
  • Vendelzwaaier, stoere knaap, hou je kloek en sterk in de strijd, die komen gaat.
   Strijdt voor recht en vrijheid, doch hou je vlag onbesmet!
 • Opgooien boven het hoofd
  • Hou je eer hoog en wees edelmoedig tegenover je vijanden.
   Bezoedel je vlag niet door verkeerde daden!
 • Rondgooien in de hals
  • Weer je echter geducht, al kost het ook je kop! laat zien dat je nog christelijke idealen hebt, waarvoor het waard is de kop te wagen, als het niet anders kan.
 • Draaien om de lendenen
  • Geef je forse mannenkracht, die door de stevigheid van je lendenen wordt uitgedrukt!
   Laat de vlag om je lendenen draaien ten teken, dat de krijgsman zijn lendenen omgordt om te strijden voor recht en vrijheid
 • Draaien om de knieën
  • Hou je leden lenig, opdat je steeds kunt knielen om Gods zegen over je strijd af te smeken! Dan zult ge altijd voor een rechtvaardige strijd durven strijden.
 • Draaien om de enkels
  • Laat de vlag steeds draaien, maar hou ze in alle omstandigheden schoon en rein, al draait ze laag boven de grond, want het vaandel is ook symbool van onkreukbaarheid en zuiverheid.
 • Draaien om een been (de enkel)
  • Laat de vijand proberen wat hij wil, doe je eed gestand en verdedig je tot het uiterste want ook op een been kan de strijder z'n man staan, zolang hij wil strijden.

 

2e ronde: De strijd tegen het kwaad

 • Achter de rug doorhalen
  • Het ogenblik van strijd is gekomen, zoals in elk mensenleven eenmaal de vijand komt.
   De vijand zal mij van achteren aanvallen, maar met machtige slagen zal ik hem afweren.
 • Onder de knie door op een knie
  • De vijand probeert mij op de knieën te krijgen! Hij wil mij en de vlag vernederen! Zou ik kleigelovige die vlag niet kunnen beschermen.
 • Achter de rug doorgooien en onder de knie doorgooien
  • Hoe zwaar is 's vijands druk? Hoe moet ik vechten en diep te neerbuigen om zijn slagen te ontgaan, maar de vlag afgeven of laten vernederen, dat nooit.
 • Op de voet
  • Bijna liet ik de vlag vallen, maar mijn voet kon ze nog grijpen! Hoe weinig scheelde het, of ik had eerloos de vlag laten vallen, mede door mijn eigen schuld!
 • Onder de knie
  • Maar laat de vijand maar strijden! Ik tart hem! Mijn jonge lichaam is gehard! Mijn kracht is groot! Ik zal hem dit tonen, want ook zonder mijn handen weet ik mijn vlag te verdedigen.
 • Overspringen
  • De vijand probeert mij de vlag af te nemen, nu hij mij niet kan overwinnen. Maar dat zal niet gaan. Ik zal zijn tussen de vlag en hem, het goede en het kwade en de vlag zal blijven draaien.

 

3e ronde: Biddend tot God naar de zegepraal.

 • Over het hoofd gooien van hand tot hand
  • Nooit zal ik wijken, hoe het ook mag gaan. Ik zal blijven strijden, zolang ik zal bestaan!
   De vlag verzaken zak ik nooit. Zij is mijn eer en mijn trots! Moge God mijn getuige zijn.
 • Over het hoofd gooien in de elleboog van arm tot arm
  • Laat de vijand dan nooit af. Moet de sterke op de duur niet vallen, als hij alleen staat. Wie kan mij helpen?
 • Op alle twee de armen over het hoofd gooien en met een hand vangen
  • Mijn vlag, mijn eer, hoe moet ik vechten om u te verdedigen. Wat zal het einde zijn?
   Mij krachten raken uitgeput en de vijand laat niet af.
 • In de hals leggen
  • St. Joris, Heilige patroon, wees Gij mijn voorspraak bij God. Ik hef mijn moede hoofd naar u op. U wil ik verheerlijken, want hoog zijt gij verheven.
   (De tamboers roffelen tot de vlag is opgerold)
 • Op twee knieën
  • Mijn God, de vijand heeft me op de knieën gekregen, maar overwonnen heeft hij mij nog niet! Nog de vlag in mijn handen, smetteloos en rein! Maar als gij mijn leven redden wilt, help me dan.
 • Opspringen en in de mond
  • God St. Joris, door Uw hulp heb ik overwonnen! Wat kan een mens zonder de hulp van God en zijn heiligen doen? Hij zou altijd verliezen, als de Hemel hem niet bijstond. De strijd is gestreden, het werk is gedaan, de zege is ons!
 • Acrobatiek
  • Hoe blij ben ik, hoe dankbaar! Mijn vreugde kent geen grenzen. God zij gedankt!

 

V  = Vrede
E  = Eendracht
N  = Noblesse
D  = Discipline
E  = Eer
L  = Lach en Leven

 

naar boven

 

 

.